இலங்கை உழைக்கும் ஊடகவியலாளர் சங்கத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட ஆய்வறிக்கை பாதுகாப்புப் படை அதிகாரிகளுக்குக் கையளிப்பு!