புதிய உறுப்பினர்களை சேர்ப்பது – உறுப்பினர் புதுப்பித்தல்