ஊடகவியலாளர் சமுதித்த சமரவிக்கிரமவின் வீடுமீது மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலைவன்மையாகக் கண்டிக்கின்றோம்