ආණ්ඩු මාධ්‍ය මර්දනයට ලෑස්ති වුනහොත් අපි ජාත්‍යන්තරයට යනවා – ශ්‍රී ල .වෘ .ජ .ස . සභාපති