කර්තෘ මණ්ඩල අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ මතයට එකඟ නොවීම වැඩ තහනමකට හේතුවක්ද ?