තරුණ සහ කාන්තාව ජනමාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක්