තවදුරටත් ජනමාධ්‍යය මර්ධනයට,ජනතාවගේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය හා පුරවැසියන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය අහුරන්න ඉඩදෙන්නේ නෑ-දුමින්ද සම්පත්