පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළතදී මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජංගම දුරකතන පැහැරගෙන තර්ජනය කිරීම තරයේ හෙළා දකිමු.