මාධ්‍යවේදී රාහුල් සමන්තට දුමින්ද සිල්වා ගෙන් බලපෑම්