ලේක් හවුස් පාලනාධිකාරිය විසින් මංජුල සමරසේකර මහතාගේ සේවය අත්හිටුවීම සම්බන්ධවයි.