සමාජ මාධ්‍ය මර්දනයට එන අලුත් නීති – කාලීන දේශපාලන වැඩසටහන