සිරස මාධ්‍යවේදීන්ට සිදුකළ අමානුෂික පහරදීම හෙළාදකිමු !