2022 වසරේ ගෝල්ෆේස් විරෝධතා අතරතුර මාධ්‍යවේදීන් මුහුණ⁣ දුන් අභියෝග ; පර්යේෂණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම